Circle Tap

Thể loại: Game Casual
Hãy cẩn thận đừng làm vòng tròn chạm vào đường dây!

mobile game

Hãy cẩn thận đừng làm vòng tròn chạm vào đường dây!

  • Cập nhật: 27 tháng 5 2015
  • Phiên bản: 1.0
  • Kích thước: 28.3 MB
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Yêu cầu thiết bị: iOS 4.3 hoặc cao hơn. Thích hợp với iPhone, iPad và iTouch.

mobile game mobile game

mobile game mobile game

 

Link:

Đối tác: