Cung cấp sản phẩm an toàn thông tin

  • Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng: Các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của hệ thống thông tin; phát hiện lỗ hổng, điểm yếu; đưa ra đánh giá rủi ro an toàn thông tin.
  • Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng: Các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng giám sát, phân tích dữ liệu truyền trên hệ thống thông tin; thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký theo thời gian thực; phát hiện và đưa ra cảnh báo sự kiện bất thường, có nguy cơ gây mất an toàn thông tin.
  • Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập: Các thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng ngăn chặn tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin.
Đối tác: