KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 CỦA ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP HANEL

Ngày 15/4/2024, Đảng ủy Công ty CP Hanel đã ban hành Kế hoạch số 205KH/ĐU-Hanel về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Hanel lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025". Mục đích của Kế hoạch là Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động tại các đơn vị trong toàn Đảng bộ Công ty về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Xác định những nội dung trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2024. Sau đây là toàn văn Kế hoạch số 205KH/ĐU-Hanel.


 

Các tin bài khác:

Đối tác: