Giải pháp dịch vụ công trực tuyến cho các bộ ngành

Giải pháp dịch vụ công trực tuyến cho các bộ ngành bao gồm:
*Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung.
* Xác thực tài khoản công dân doanh nghiệp.
*Cơ sở dữ liệu hỗ trợ nhập đơn trực tuyến.
*Thanh toán trực tuyến.
*Xử lý nghiệp vụ gắn liền với xử lý hồ sơ.
* Tích hợp các hệ thống, CSDL phục vụ tác nghiêp,Trả kết quả trực tuyến với chữ ký số.
*Báo cáo thống kê đa chiều.


 

Đối tác: