Giải pháp Chính quyền điện tử địa phương

OEP (Open Egov Platform - OEP) được tích hợp từ các phần mềm mã nguồn mở hàng đầu trên thế giới trong từng thành phần và được thiết kế phù hợp với các hệ thống lớn và yêu cầu của hệ thống chính phủ điện tử. OEP cung cấp kiến trúc dữ liệu theo các quy định của Chính phủ Việt Nam trong từng lĩnh vực nghiệp vụ. OEP tích hợp các công nghệ mở hàng đầu thế giới như:
 
*Liferay: Quản lí cổng thông tin điện tử (Portal).
*Alfesco: Quản lí nội dung và ghi văn bản.
*Pentaho: Tích hợp, phân tích, khai phá dữ liệu và thông minh nghiệp vụ (Business Intelligence).
*ApacheServiceMix: Quản lí và tích hợp các dịch vụ (Enterprise service bus – ESB).
*Jboss: Máy ứng dụng.
*uEngine: Quản lí việc xử lí các tiến trình công việc.
*PostGIS: Quản trị cơ sở dữ liệu không gian.
*OpenLDAP: Quản lý danh mục định danh người dùng (User directory).
*CAS: Quản lý việc xác thực người dùng và đăng nhập một lần (Single sign on).
 

Đối tác: