With the strength of the existing relationships with foreign partners, Hanel is currently in great demand for labor force seeking jobs in traditional labor export markets such as Taiwan, Middle East, Malaysia. In the development of the company, Hanel will focus on training and supplying skilled human resources and exploiting, selecting good orders from major economies, EU ... in accordance with the financial ability. and workmanship. In the development path of the company, H anel will focus on training and supplying skilled human resources,  exploiting and selecting good orders from major economies, EU ... in accordance with the financial ability and skills of workers.

Training and Supplying international manpower

Training and Supplying international manpower

Với tiêu chí “ Vì quyền lợi của người lao động”,  Hanel lựa chọn hợp tác với các đối tác uy tín, tập trung khai thác các đơn hàng chất lượng cao, chi phí xuất cảnh thấp…để mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động. Để chuẩn bị tốt cho chất lượng nguồn lao động, cung ứng lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu và hài lòng đối tác tuyển dụng, Hanel chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trung tâm đào tạo và hợp tác chặt chẽ với các trường tạo đào tạo nghề công nghệ cao, Trường cao đẳng y tế..
 
Detail...