HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Ngày 05/8, Đảng ủy Công ty cổ phần Hanel đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ của Công ty Cổ phần Hanel.

 

Ông Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
 
Tại Hội nghị, Ông Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII .
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.
 
Các đảng viên tham dự Hội nghị
 
Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, triển khai những chương trình hành động phù hợp, cụ thể, mang lại kết quả thiết thực.
 

Các tin bài khác:

Đối tác: